bannerbanner

ԼՈՍ

2010HD1ժ 44ր|Կատակերգություն

Փոքրիկ Հայաստան Լոս Անջելեսում։ Հայ ընտանիքի կյանքը ԱՄՆ-ում՝ իր ամենօրյա դժվարություններով, հարազատներով ու ընկերներով։

thumb
Մաս 11ժ 44ր
thumb
Մաս 21ժ 34ր
thumb
Մաս 31ժ 33ր
thumb
Մաս 41ժ 34ր
thumb
Մաս 51ժ 36ր
thumb
Մաս 6 28ր
thumb
Մաս 71ժ 38ր
thumb
Մաս 81ժ 30ր
thumb
Մաս 9 29ր
thumb
Մաս 101ժ 32ր
thumb
Մաս 111ժ 31ր
thumb
Մաս 12 28ր
thumb
Մաս 13 27ր
thumb
Մաս 14 29ր
thumb
Մաս 15 23ր
thumb
Մաս 16 26ր
thumb
Մաս 17 27ր
thumb
Մաս 18 23ր
thumb
Մաս 19 29ր
thumb
Մաս 20 26ր
thumb
Մաս 21 22ր
thumb
Մաս 221ժ 34ր
thumb
Մաս 23 25ր
thumb
Մաս 24 29ր
thumb
Մաս 251ժ 30ր
thumb
Մաս 26 25ր
thumb
Մաս 27 25ր
thumb
Մաս 28 19ր
thumb
Մաս 29 25ր
thumb
Մաս 30 28ր
thumb
Մաս 31 27ր
thumb
Մաս 32 28ր
thumb
Մաս 331ժ 30ր
thumb
Մաս 341ժ 30ր
thumb
Մաս 351ժ 34ր
thumb
Մաս 36 26ր
thumb
Մաս 371ժ 35ր
thumb
Մաս 38 24ր
thumb
Մաս 391ժ 32ր
thumb
Մաս 40 24ր
thumb
Մաս 41 25ր
thumb
Մաս 42 22ր
thumb
Մաս 431ժ 32ր
thumb
Մաս 44 23ր
thumb
Մաս 45 26ր
thumb
Մաս 46 25ր
thumb
Մաս 471ժ 31ր
thumb
Մաս 48 26ր
thumb
Մաս 491ժ 32ր
thumb
Մաս 50 28ր
thumb
Մաս 511ժ 34ր
thumb
Մաս 521ժ 30ր
thumb
Մաս 53 26ր
thumb
Մաս 54 25ր
thumb
Մաս 55 28ր
thumb
Մաս 561ժ 35ր
thumb
Մաս 57 28ր
thumb
Մաս 58 28ր
thumb
Մաս 591ժ 43ր
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ