bannerbanner

Տասնվեցերորդը

1928  |  HD  |  1ժ 6ր  |  Դրամա

Ֆիլմի հիմքում մի դավաճանի քողազերծման պատմությունն է, որի մեղքով զոհվել են բոլշևիկյան ընդհատակյա կազմակերպության անդամները:

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ