bannerbanner

Տասնվեցերորդը

1928HD1ժ 6ր|Դրամա

Ֆիլմի հիմքում մի դավաճանի քողազերծման պատմությունն է, որի մեղքով զոհվել են բոլշևիկյան ընդհատակյա կազմակերպության անդամները:

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ